Confidențialitate

Prelucrarea datelor personale

Orice utilizator/client care se înregistrează pe site, oferind date cu caracter personal, trebuie să își manifeste acordul în mod expres și neechivoc pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către societate, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, precum și cu Regulamentul (UE) 2016/679.

Website-ul fotovideocluj.ro este deținut și operat de către Euxin Company SRL, Cluj-Napoca,  Pta. Marasti, Bl.13, et. subsol, ap. 46 C jud.Cluj, cod postal 400278, CUI RO4617107,  numită în continuare VÂNZĂTORUL.

Site-ul fotovideocluj.ro se pot folosi fără a trebui să se introducă date cu caracter personal.

Datele care se colectează in site-ul fotovideocluj.ro sunt date necesare emiterii documentelor fiscale pentru comenzile plasate de clienți (nume, prenume, adresa de domiciliu, e-mail, telefon), precum si date necesare la înregistrarea ca și client pe fotovideocluj.ro, referitoare la nume și prenume, adresa de domiciliu, adresa de livrare unde recepționați comanda, adresa de e-mail și numărul de telefon, datele de facturare ale companiei unde este cazul, IP, cookies.

Atunci când comandați în calitate de reprezentant al unei entități juridice (societate comerciala, ONG, PFA) și în numele căreia acționați, va fi nevoie să ne furnizați în plus față de datele dumneavoastră şi câteva informații despre această entitate; calitatea în care acționați (asociat, membru, administrator), denumire,  sediu social, număr de înregistrare la Registrul Comerțului sau în Registrul Național ONG (după caz); CUI sau CIF, Banca și contul entității juridice.

Datele sunt înregistrate numai în momentul în care clienții/utilizatorii sunt de acord și informați în privința faptului că acestea vor fi transmise către societatea noastra.

Prin completarea datelor dumneavoastră pe site-ul fotovideocluj.ro sau și prin acceptarea Termenilor & Conditiilor precum și prin acceptarea Politicii de prelucrare a datelor, vă dați acordul expres și neechivoc ca aceste date personale să fie colectate, stocate, utilizate și prelucrate nelimitat teritorial și/sau temporar de către noi și/sau partenerii și/sau colaboratorii noștri, în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora.

Scopul colectării și prelucrării datelor cu caracter personal este în principal preluarea și procesarea comenzilor online, informarea utilizatorilor/clienților/partenerilor privind evoluția și statusul fiecărei comenzi, informarea utilizatorilor/clienților privind situația contului personal – prin urmare, pentru ducerea la îndeplinire a serviciului contractat, respectiv livrarea produselor comandate.

De asemenea colectarea și prelucrarea datelor ne ajută la oferirea diplomelor de participare la cursurile fotovideocluj.ro.

Datele colectate și stocate de către compania noastră sunt confidențiale.

VÂNZĂTORUL poate furniza datele cu caracter personal doar altor societăți sau persoane cu care se află în relații contractuale de parteneriat, dar fără a se limita la: parteneri contractuali, furnizori, colaboratori (dispeceri, curieri, firme de curierat), angajați ai societății, doar în scopul pentru care ne-au fost transmise și numai după și în temeiul unui angajament contractual de confidențialitate și de respectare a legislației naționale și internaționale în vigoare, referitoare la prelucrarea datelor personale, angajament prin care se garantează că aceste date sunt folosite doar în scopul realizării obiectului contractului, că sunt păstrate în siguranță și că utilizarea acestor informații personale se poate face doar conform cu legislația în vigoare.

Datele prelucrate de noi sunt cele furnizate de către dumneavoastră prin completarea lor în formularul de creare de cont și prin care acceptați să fie incluse în baza de date a fotovideocluj.ro. Datele sunt înregistrate numai în momentul în care dumneavoastră sunteți de acord și sunteți informați în privința faptului că acestea vor fi transmise către noi.

Destinatarii către care se pot transmite datele personale colectate sunt furnizorii implicați in mod direct/indirect în procesul de execuție a comenzii plasate: angajați, furnizori, dispeceri, curieri / firme de curierat, procesatori de plăți on-line, sau, după caz, autorități ale statului (inclusiv autorități fiscale, autorități de protecție a consumatorilor, organele statului competente în materie penală), ca urmare a unei obligații legale a societății;

Prin clauze speciale stipulate în fiecare contract de parteneriat (cu furnizori, dispeceri, curieri / firme de curierat, etc) ne asigurăm de obligativitatea respectării confidențialității datelor personale la care colaboratorii si partenerii noștri au acces, precum și alinierea lor la normele naționale și internaționale referitoare la prelucrarea datelor personale cu fiecare dintre aceștia.

Referitor la datele personale, aplicăm un cadru intern de politici și standarde minime la toate nivelurile societății noastre pentru a păstra siguranța datelor dvs.
Aceste politici și standarde sunt actualizate periodic pentru a corespunde reglementărilor și legislației actuale.
În mod specific și conform legii, luăm măsuri tehnice și organizatorice adecvate (politici și proceduri, securitate informatică etc.) pentru a sigura confidențialitatea și integritatea datelor dvs. cu caracter personal și a modului în care sunt prelucrate.
În plus, angajații societății au obligația contractuală de a păstra confidențialitatea și nu pot divulga datele dvs. cu caracter personal în mod ilegal sau inutil.

Oricărui utilizator care este înregistrat pe site-ul fotovideocluj.ro îi sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a se opune prelucrării datelor personale și de a solicita ștergerea totală sau parțială a acestora, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de se adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate și reglementate prin legislația internă și prin norme europene.

În vederea exercitării acestor drepturi, trebuie să vă adresați cu o solicitare pe e-mail la urmatoarele date de contact:

Doru Pop
Responsabil cu Protectia Datelor cu Caracter Personal
Telefon: 0744591178
Email:  comenzi@fotovideocluj.ro

Pentru oricare dintre solicitările primite referitor la prelucrarea datelor personale, societatea vă va comunica măsurile luate în temeiul celor de mai sus, precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la dumneavoastră, în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

Prelucrarea datelor minorilor pe bază de consimțământ va fi legală doar dacă minorul care și a dat consimțământul are cel puțin 16 ani, astfel încât, dacă nu aveți 16 ani împliniți, vă rugăm să nu introduceti date personale in fotovideocluj.ro (prin crearea de cont de utilizator).

 

Confidențialitatea

Părțile își asuma responsabilitatea de a nu divulga in orice moment, atât pe durata valabilității Contractului, cât și după încetarea valabilității acestuia, orice informații de natura secreta sau confidențiala.

Vor fi considerate informații secrete sau confidențiale toate informațiile, in forma tangibilă sau intangibilă, de natură profesionala, comerciala, tehnica, financiara ori de alta natura, care sunt create, dezvoltate, primite, adunate sau folosite in cursul sau in legătura cu activitatea Părților, inclusiv, dar fără a se limita la, informații aferente identității afiliaților, partenerilor comerciali, consultanților, angajaților parților, incluzând in continuare, dar fără a se limita la, condiții de comerț, metode de afaceri, planuri corporative, sisteme de management, finanțe, cristalizarea unor noi oportunități de afaceri sau proiecte de cercetare si dezvoltare ale parților sau ale partenerilor comerciali ai afiliaților Părților, costuri, înțelegeri contractuale, cercetări de piață, drepturi de proprietate intelectuala deținute sau folosite, infrastructura IT, politica de promovare, propuneri de dezvoltare si extindere ale activității părților sau orice alte aspecte care au legătura cu promovarea sau vânzarea oricăror produse sau servicii trecute, prezente sau viitoare ale părților sau ale afiliaților sau partenerilor comerciali ai Părților, incluzând, fără a se limita la informații si planuri cu privire la vânzări, cote de piață si statistici cu privire la preturi, planuri de marketing, rapoarte de cercetare de piață, tehnici de vânzare, liste de preturi, preturi de cumpărare, structura reducerilor si a discount-urilor, materiale promoționale si de publicitate, numele, adresele, numerele de telefon si numele de contact ale Clienților si ale potențialilor Clienți si ale furnizorilor si ale potențialilor furnizori ai părților sau afiliaților si partenerii comerciali ai părților, natura activității lor, formule de comerț, procese, invenții, desene, know-how, descoperiri si informații tehnice cu privire la crearea, producerea sau furnizarea oricăror produse sau servicii trecute, prezente sau viitoare ale părților sau ale afiliaților si partenerilor comerciali ai Părților).

Părțile se obligă:

  • să păstreze stricta confidențialitate si sa nu divulge sau sa nu permită divulgarea către orice persoana a oricărei informații confidențiale;
  • să nu folosească nicio informație confidențială decât în scopul îndeplinirii obligațiilor sale conform prezentului Contract si in nici un alt scop, si sa nu permită folosirea oricărei informații confidențiale de către orice terță persoana decât cu aprobarea scrisa a celorlalte Părți.

In caz de încălcare a clauzei de confidențialitate, Partea in culpa va fi obligata sa plătească daune-interese care sa acopere valoarea prejudiciului cauzat celeilalte Părți.

Prevederile de mai sus nu se vor aplica daca si in măsura in care sunt informații cu privire la care Părțile convin in scris ca nu au un caracter confidențial si/sau informațiile confidențiale trebuie dezvăluite conform legii sau reglementarilor aplicabile si/sau a fost dispusa de o autoritate competenta.

În aceste circumstanțe, imediat ce apare o solicitare in acest sens, Partea care dezvăluie trebuie sa informeze cealaltă Parte si sa ia toate masurile rezonabile pentru a coopera cu cealaltă Parte in acțiunile pe care aceasta le considera necesare pentru protejarea intereselor sale.

In orice caz, divulgarea se va referi numai la acea parte din informațiile confidențiale in mod strict necesara a fi divulgata, iar Părțile vor coopera in privința datei si conținutului divulgării si se vor asigura ca persoanele cărora informațiile le sunt divulgate cunosc natura confidențială a acestora si continua sa o respecte.